Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
Форма входу
Свята сьогодні

Положення про відділ освіти

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти Кам’янської районної державної адміністрації 

Загальні положення

Відділ освіти районної державної адміністрації (далі - відділ освіти) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові державної адміністрації та Головному управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації.

Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями обласної і районної, державних адміністрацій, актами відповідних органів місцевого самоврядування, а також положенням про відділ.  

Відділ є юридичною особою, що у своїй діяльності не має на меті одержання прибутку, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем в суді.

Діяльність відділу освіти базується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, законності, незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій, системного підходу до навчального забезпечення навчально–виховного процесу, рівності умов до кожного учасника навчально–виховного процесу щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу, науковості, гнучкості і прогностичної роботи з педагогічними і керівними кадрами освіти, безперервності їх фахового вдосконалення.

Основні завдання відділу освіти

Реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;

створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;

здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління районної державної адміністрації, та координація діяльності цих навчальних закладів;

зміцнення матеріальної бази навчальних закладів; аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми;

організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників; контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району;

участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти; проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів ліцензування та атестації;

забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.

Зміст і напрямки роботи відділу

Здійснює керівництво роботою навчальних закладів, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

визначає потребу у навчальних закладах, заснованих на комунальній формі власності, та подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів;

готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обов'язкового обслуговування дітей шкільного віку та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, контролює виконання вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах;

вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення навчальних закладів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання та виховання у загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах;

вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створює умови для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання іспитів екстерном;

забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної, надання можливостей навчатись у загальноосвітніх навчальних закладах рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах;

сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають у районі;

надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім'ях, до дитячих інтернатних закладів і в сім'ї під опіку (піклування), на усиновлення;

забезпечує захист особистих і майнових прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги;

координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх;

створює в районі розгалужену службу соціально-педагогічного патронажу; забезпечує утворення психологічної служби в навчальних закладах; координує роботу навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

надає допомогу загальноосвітнім навчальним закладам та здійснює контроль за організацією безоплатного регулярного підвезення до місць навчання і на зворотному шляху учнів (вихованців), які проживають у сільській місцевості;

організує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету та залучених коштів;

вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів;

впроваджує навчальні плани і програми, рекомендовані Міністерством освіти і науки України, затверджує навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

організовує навчання обдарованих дітей та вносить пропозиції до районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування про відкриття профільних класів, шкіл нового типу (гімназії, колегіуми, ліцеї, школи-комплекси, спеціалізовані школи тощо), їх матеріальну підтримку;

проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів;

створює міжшкільні навчально-виробничі комбінати, центри дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо;

забезпечує організацію в навчальних закладах роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

видає інформаційно-методичні бюлетені; сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств;

координує роботу, пов'язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів; забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи;

організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень та здійснює контроль;

забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх навчальних закладів, введенням в дію їх нових приміщень, комплектуванням меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками;  

погоджує проекти будівництва загальноосвітніх навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню, контролює використання капітальних вкладень та залучених коштів;

формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади;

прогнозує потребу району у педагогічних працівниках і спеціалістах, укладає договори з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку, проводить аналіз стану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів, бере участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти;

організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

проводить атестацію педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів у межах своєї компетенції;

сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вживає заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти; вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

контролює створення у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов'язкового навчання (фонду всеобучу), який формується за рахунок коштів бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів;

контролює дотримання навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

інспектує навчальні заклади, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

проводить атестацію навчальних закладів району (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;

подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в районі, організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі (не рідше ніж один раз на рік);

взаємодіє з органами громадського самоврядування;

проводить експертну оцінку статутів навчальних закладів (крім вищих) комунальної та інших форм власності, їх підготовку для реєстрації місцевими органами виконавчої влади;

забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі, об’єктивно і вчасно розглядає їх, перевіряє викладені в них факти, приймає рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечує їх виконання, повідомляє громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань);

відповідає та контролює організацію роботи зі звернень громадян у межах своєї компетенції відповідно до вимог чинного законодавства;

скасовує або змінює оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживає заходів для виявлення, усунення причин та умов, які сприяли порушенням;

забезпечує поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв’язку з заявою чи скаргою рішень;

вживає заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішує питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання громадянина не пізніш як у місячний термін доводить прийняте рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи об’єднання громадян за місцем проживання громадянина.

Відділ має право

Залучати до розроблення районної програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів;

брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності;

скликати районні, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;

вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі району;

зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;

укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

Відділ освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Структура та функції відділу освіти

Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із заступником голови та з начальником Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації.

Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в державній службі на керівних посадах не менше 5 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 7 років, або стаж роботи за фахом не менше 10 років. Досвід роботи щодо управління персоналом.

Післядипломна освіта у сфері управління за відповідною спеціалізацією.

Начальник відділу освіти може мати заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділом і за погодженням відповідно з начальником Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації.  

Начальник відділу освіти:

здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності заступника начальника відділу та його працівників;

відповідає за вдосконалення структури, стилю і методів діяльності відділу освіти, роботи з керівними педагогічними кадрами, встановлення ділових контактів із структурними підрозділами райдержадміністрації, господарськими і громадськими організаціями, капітальне будівництво освітніх установ;

керує колегією відділу освіти та районною атестаційною комісією;

спрямовує роботу структурних підрозділів; призначає та звільняє керівників навчально–виховних закладів, педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл, працівників відділу освіти, централізованої бухгалтерії, районного методичного кабінету, обслуговуючої групи;

представляє інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами;

подає на затвердження голови районної державної адміністрації проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу;

затверджує положення про підрозділи і служби районного відділу, посадові інструкції та функціональні обов'язки його працівників; розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу;

планує роботу відділу і аналізує стан її виконання;

видає у межах компетенції відділу накази, організує і контролює їх виконання;

затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

забезпечує державне замовлення на педагогічні кадри;

керує роботою ради директорів загальноосвітніх навчально – виховних закладів;

заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату, керівників та педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти.

Накази начальника відділу освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, начальником Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку.

При відділі освіти утворюється колегія. Склад колегії затверджується розпорядженням районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника відділу.

Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти утворюється районний методичний кабінет дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти, як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про нього.

При відділі освіти може створюватися рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.

Відділ освіти фінансується за рахунок коштів державного та місцевого бюджету.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників апарату відділу та видатки на його утримання затверджуються головою районної державної адміністрації.

Структуру і штатний розпис відділу освіти затверджує начальник відділу в межах встановленої граничної чисельності і фонду оплати праці.

Для централізованого матеріально-технічного забезпечення навчально– виховних закладів району, технічного обстеження будівель і споруд забезпечення безпеки життєдіяльності в закладах освіти при відділі освіти утворюється господарча група, як структурний підрозділ.

Фінансово – господарська діяльність відділу освіти

Відділ освіти фінансується за рахунок коштів державного бюджету, заклади освіти - за рахунок коштів районного бюджету, має рахунок „Суми за дорученням”, на який надходять благодійні внески у грошовій формі для потреб визначених благодійником. Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не визначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються начальником відділу освіти. Власні надходження установ освіти зараховується на рахунок „Спеціальні кошти”, які використовуються за розпорядженням керівника навчально–виховного закладу та рішенням батьківського комітету.

Матеріально–технічна база відділу освіти

Матеріально–технічна база відділу освіти включає приміщення, будівлі, споруди, землі, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші цінності.

Майно відділу освіти належить йому на праві оперативного управління.

Основні фонди (приміщення) бібліотека, обладнання, оборотні кошти та інше майно відділу освіти не підлягає виключенню, крім випадків передбачених законодавством.

Анонси подій
Календар
«  Лютий 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829
Наше опитування
Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 87
Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Освітній портал ПедПРЕСА